Foto

Przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowanie m przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole;

  • realizuje programy wychowania przedszkolnego  uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz inne programy realizowane  na wniosek Rady Pedagogicznej;
  • zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

Szczegółowe cele i zadania określa statut przedszkola.

Rodzice dziecka sześcioletniego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie , której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowanie m przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole;

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz inne programy realizowane na wniosek Rady Pedagogicznej;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

Szczegółowe cele i zadania określa statut przedszkola.

Rodzice dziecka sześcioletniego są obowiązani do:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie , której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.