Foto

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna ma kompetencje:

- stanowiące

- opiniodawcze

- wnioskujące.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

- Dyrektor przedszkola jako przewodniczący

- Nauczyciele przedszkola jako członkowie (9 osób).