Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia ,wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna ma kompetencje;

  • stanowiące
  • opiniodawcze
  • wnioskujące
  • w skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu wchodzą :
  • dyrektor przedszkola – jako przewodniczący- (1)
  • nauczyciele przedszkola – jako członkowie – (11) osób