Foto

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu działa na podstawie :

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U.z 2016r.poz.1943 ze zm.)-art.22a ust.6,art.22ab ust.4
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.poz.59)-art84 ust.1-2
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.poz.60)
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz.U. z 2015r.poz.594 ze zm.)- art.52c ust.3
  • Statutu Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu z dnia

1 września 2017r

Od 1 września 2017r nowe kompetencje Rady Rodziców określa Prawo oświatowe.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przedszkolu
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola . Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony  regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności (wewnętrzną strukturę  i tryb pracy rady oraz  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady)