Foto

Kontrola zarządcza realizowana jest w przedszkolu zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009r.) stanowi ogół podejmowanych przez przedszkola dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 64 z dnia 04.01.2010r.).

  1. I.USTALENIA OGÓLNE ORGANIZACYJNE
  1. Przedszkole Publiczne nr 37 „ELEMELEK”

45-409 Opole

ul. Jesionowa 8

Regon NR 532325902

  1. Statut ustanowiono na podstawie uchwały nr XIV/62/02 Rady Miasta Opola z dnia  29 sierpnia 2002r. z późniejszymi zamianami (nowelizacja 07.10.2016r.)
  1. Obszary i zagadnienia kontrolne /baza organizacyjno-prawna, rachunkowość, gospodarka finansowo-majątkowa, zamówienia publiczne, fundusz wynagrodzeń, dyscyplina pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ochrona przed zagrożeniem/.

USTALENIA:

Na podstawie Regulaminów Pracy i Wynagradzania zbadano zgodność organizacji pracy i wynagradzania w PP-37.

W zakresie funduszu wynagrodzeń kontrola obejmowała całokształt zagadnień związanych z zatrudnieniem i płacami

* dokumentacji kadrowej

* dokumentacji płacowej

* zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją źródłową

* dyscypliny zamówień publicznych

* przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych

* zabezpieczenia informatyki kadrowej (dostęp do sprzętu, kadry, archiwizacja danych, zabezpieczenie nośników)

* formalną i techniczną ochronę dokumentacji kadrowej i płacowej.

            Zakres kontroli opierał się o wymogi zawarte w instrukcji obiegu dokumentów i wynika z postanowień ustawy o rachunkowości.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ PŁAC

- dokumentacja kadrowa prowadzona jest na bieżąco

- ilość pracowników zatrudnionych oraz ich wynagrodzenie mieści się w limicie zatrudnienia osobowego funduszu płac zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- w wyniku weryfikacji poszczególnych podań pracowników nie stwierdzono nieprawidłowości przy ustalaniu zasad przyznawania świadczeń (kryteria oparte o sytuację materialną)

- rozliczanie funduszu i obsługa finansowa prawidłowa

- zgodność regulaminów z ustawą i aktualnymi wymogami

- wszelkie zmiany dokumentowane są prawidłowo

- ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującym regulaminem o ochronie danych osobowych.

GOSPODARKA PIENIĘŻNA I RACHUNKOWOŚĆ

- na podstawie wybranych raportów kasowych dokonano analizy i sprawdzono chronologię zapisów przychodów i rozchodów kasowych oraz saldo końcowe raportu w stosunku do ustalonego dziennego pogotowia kasowego w okresie miesięcznym

- księgowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami

- wszystkie operacje zostały poprawnie zarachowane

- sprawozdania pod względem treści i formy są zgodne z przepisami

- dokonano analizy i sprawdzono zgodność sald na -

                                   rachunku podstawowym środków budżetowych

                                   rachunkach pomocniczych:

a) dochody własne

b) depozyt

c) ZFŚS

z prowadzoną ewidencją księgową (wyciągi bankowe)

- wszystkie operacje zostały rozpoczęte i zaksięgowane w danym terminie

- wydatki i potrącenia są niezwłocznie ewidencjonowane

- zebrane pieniądze są niezwłocznie wpłacane do banku.

KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I MAJĄTKOWA

- zdarzenia gospodarcze ujmowane są w ewidencji księgowej na bieżąco i odzwierciedlają jasno sytuację majątkową i finansową

- wszystkie składniki majątkowe zostały zewidencjonowane zgodnie z regulaminem i przepisami finansowymi

- wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z planem budżetowym

- prawidłowo i planowo zabezpieczane są potrzeby w stosunku do możliwości finansowych

- prowadzona jest prawidłowa gospodarka materiałowa

- wydatki realizowane są zgodnie z zaplanowanymi kwotami w rozbiciu na poszczególne paragrafy.

DYSCYPLINA PRACY

- kontrola zapisów w dziennikach przedszkolnych i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nie wykazała nieprawidłowości)

- kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy oraz wpisów do list obecności – bez zaleceń, listy są podpisywane przez pracowników codziennie i na bieżąco.

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIEM

- sprawdzono aktualne instrukcje (zasady postępowania na wypadek pożaru, skażenia bądź zalania)

- sprawdzono zabezpieczenie P.Poż. z inspektorem BHP – aktualne instrukcje i plany sytuacyjne (znajdują się na korytarzach przedszkola).

INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z KONTRAHENTAMI

- nie wykryto nieprawidłowości w ściąganiu należności i zaciąganiu zobowiązań.

*

W Przedszkolu Publicznym nr 37 w Opolu obowiązuje Zakładowy Plan Kont spełniający wymogi prawa.

Wprowadzono Aneks do Zakładowego Planu Kont – Zarządzenie Dyrektora nr 94/2012 z dnia 29.06.2012r.

*

            W PP-37 obowiązuje „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych” wprowadzona zarządzeniem Dyrektora PP-37 w Opolu nr 78/01/2011 oraz „Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji” w PP-37 (Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223).

*

Wymienione powyżej instrukcje weszły w życie z dniem 01.02.2011r.. Równocześnie tracą moc obowiązujące dotychczas instrukcje: instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Opolu.

*

            Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej odbywa się na podstawie Regulaminu Kontroli Zarządczej /Załącznik Nr 64 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 37 w Opolu z dn. 04.01.2010r./.

            W przedszkolu funkcjonują mechanizmy kontroli zarządczej w postaci regulaminów, instrukcji i procedur – należą do nich:

  1. Kodeks etyki pracowników
  2. Regulamin kontroli wewnętrznej
  3. Regulamin kontroli dowodów księgowych
  4. Instrukcja inwentaryzacyjna
  5. Instrukcja kasowa

*

Pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych  do wykonywania przez nich obowiązków.

         *

- Raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań realizowanych przez przedszkole.

- Zidentyfikowane ryzyko poddane jest analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków.

- Podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

*

System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Podejmowane są działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Zapewnia:

- zgodność działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

- skuteczność i efektywność działania

- wiarygodność sprawozdań

- ochronę zasobów

- przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

- efektywność i skuteczność przepływu informacji

- zarządzanie ryzykiem.

            Na bieżąco dokonywany jest monitoring realizacji celów i zadań, dokonywana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna oraz audyty.

                                                                                                         

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Mgr Marlena Mackiewicz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 02 grudnia 2010r. /poz. 1581/

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

za rok 2016

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania ,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,    

- zarządzanie ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Przedszkole Publiczne Nr 37 „Elemelek” w Opolu, przy ul. Jesionowej 8,

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,

- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

mgr Marlena Mackiewicz

/podpis Dyrektor PP-37/