Foto

04.11.2016r- PSSE- wykonanie pomiarów na stanowiskach pracy

11.05.2017r – PSSE- kontrola bieżącego stanu sanitarnego

21.04.2017r – ZUS -  prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązków  w

                                      zakresie ubezpieczeń społecznych   

                                    

29.05.2017r -  PSSE – kontrola bieżącego stanu sanitarnego

25.04.2019 r – PSSE – kontrola bieżącego stanu sanitarnego

27.03.2019 r – Państwowa Inspekcja Pracy / prawna ochrona pracy,

                           techniczne bezpieczeństwo , legalność zatrudnienia

18.01.2011 - Kuratorium Oświaty- Prawidłowosc dopuszczenia do użytku progtamów wychowania przedszkolnego.

      21.03.2011- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego

      07.11.2011- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego , pogadanka z rodzicami na temat wszawicy.

 ,    16.02.2012-PSSE- Kontrola stanu sanitarnego.

      05.03.2012- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego.

      26.03.2012- PIP- Stan sanitarny obiektu, dokumentacja.

      21.06.2012-PSSE-  Urzędowa kontrola żywności

      03.07.2012-ZUS- Prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązkow w zaskesie ubezpieczeń społecznych.

      21.09.2012- PSSE- Rekontrola zaleceń decyzji.

      07.01.2013- Kuratorium Oswiaty- Ocena pracy dyrektora.

      08.04.2013- PSSE-Kontrola biezacego stanu sanitarnego.

 
Termin kontroli
 
Instytucja kontrolująca
 
Cel kontroli
29.08.2003r.
Urząd Miasta Opola
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkolnych
08.10.2003r.
Kuratorium Oświaty
Badanie bieżące – przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach
02.11.2004r.
Urząd Miasta Opola
Realizacja zaleceń z dn. 06.04.2004r.
23.05.2005r.
Kuratorium Oświaty
Analiza dokumentacji, wypełnienie arkuszy diagnostycznych
01.10.2005r.
Urząd Miasta Opola
Zmiany zakładowego planu kont
07.09.2007r.
Kuratorium Oświaty
Przegląd bieżący – realizacja treści patriotycznych
11.12.2007r.
ZUS
Kontrola dokumentacji kadrowej
29.01.2008r.
Kuratorium Oświaty
Badanie bieżące – praca              z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
27.02.2008r.
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Ocena stanu sanitarnego placówki: kontrola żywności
21.05.2008r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola wdrażania regulaminu dot. dodatków nauczycieli oraz Rozporządzenia MEN z 11.03.2008r.
26.01.2009r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowych płatności
16.02.2009r.
PSS-E
Sprawdzenie stanu sanitarno-higenicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
16.04.2009r.
Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola prawa pracy                   i technicznego bezpieczeństwa pracy
25.08.2009r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola sposobu wdrażania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
18.06.2010r.
Urząd Miasta Opola
Audyt/Gospodarka finansowa za 2009r.

 

21.06.2012

PSSE

Urzędowa kontrola żywności

 

03.07.2012 ZUS Prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
21.09.2012 PSSE

Rekontrola zaleceń decyzji

 

07.01.2013 Kuratorium oświaty

Ocena pracy dyrektora

 

08.04.2013 PSSE

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego

 

19.07.2013 Kuratorium Oświaty

Ewaluacja

 

10.10.2013 Wydział Budżetu UM Opole

Kontrola finansowa

 

11.05.2015 PSSE

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego

 

30.06.2015 PSSE

Wizytacja placówki „Czyste powietrze wokół

nas”

 

 

 

04.11.2016r- PSSE- wykonanie pomiarów na stanowiskach pracy

11.05.2017r – PSSE- kontrola bieżącego stanu sanitarnego

21.04.2017r – ZUS - prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych

29.05.2017r - PSSE – kontrola bieżącego stanu sanitarnego