Foto
Rejestr:
- dzieci przychodzących do przedszkola
- emerytów i rencistów
- uchwał organów gminy
- uchwał organów przedszkola
- zarządzeń dyrektora
- zwolnień lekarskich
- rachunków – dziennik podawczy
 
Ewidencja:
- druków ścisłego zarachowania
- osób zatrudnionych w przedszkolu
- badań okresowych i innych
- środków trwałych
- pozostałych środków trwałych
- środków czystości
- odzieży ochronnej
- czasu pracy
- księgozbioru
 
Składnica akt (archiwa):
- akta osobowe byłych pracowników
- dowody księgowe
- uchwały organów kolegialnych przedszkola
- organizacja pracy przedszkola
- plany i sprawozdania własne
- protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych
- protokoły z posiedzeń Rady Rodziców
- dzienniki zajęć
- inwentaryzacje w jednostce własnej
- nabór dzieci do przedszkola
- karty ewidencji czasu pracy
- raporty żywieniowe