Foto

Przyjmowanie i załatwianie spraw

- miejsce przyjmowania interesantów: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski
- dyrektor przedszkola przyjmuje w poniedziałki od godz.14.00 do godz. 16.00
- nauczyciele przyjmują rodziców na konsultacjach indywidualnych dwa razy w tygodniu każda wg grafiku ustalonego na dany rok
- przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się poprzez rozmowę z dyrektorem lub poprzez przekazywanie spraw pracownikom administracji zgodnie z ich kompetencjami
- w jednostce obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek oświatowych miasta Opola
- sprawy pisemne załatwiane w formie korespondencyjnej zgodnie z Kpa
- sprawy załatwiane są wg kolejności wpływu. Pisma pilne załatwiane są w pierwszej kolejności