Foto

Zarządzenie nr 4/09/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu
z dnia 21.09.2021 r. w sprawie:

Powołania  zespołu dla dziecka 5-letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenie specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją.

Zarządzenie nr 3/09/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu
z dnia 21.09.2021 r. w sprawie:

Powołania  zespołu dla dziecka 5-letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenie specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność umysłową w  stopniu lekkim.

Zarządzenie Nr 3/2021 r z dnia 09.04.2021 r, w sprawie :  powołania komisji rekrutacyjnej   w Przedszkolu Publicznym  nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Zarządzenie Nr 2/2021 r z dnia 08.01.2021 r, w sprawie : zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych nie przekraczających 130 000 euro  w Przedszkolu Publicznym  nr37 „Elemelek” w Opolu.

Zarządzenie Nr 1/2021 r z dnia 04.01.2021 r, w sprawie : ustalenia czasu pracy i dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych w 2021 roku  w Przedszkolu Publiczny nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Zarządzenie Nr 202/2020 r z dnia 31.12.2020 r, w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia znaczków pocztowych w Przedszkolu Publiczny nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Zarządzenie NR 201/2020 r z dnia  07.12.2020 r, w sprawie : przydziału nagród dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych  Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek: w Opolu

Zarządzenie Nr 200/2020 r z dnia 01.12.2020 r, w sprawie : utworzenia zespołu d/s planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu Publiczny nr 37 „Elemelek” w Opolu.

Zarządzenie Nr 198/2020 r z dnia 23.09.2020 r, w sprawie :

Wprowadzenie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 196/2020 r z dnia 01.09.2020 r, w sprawie : utworzenia zespołu d.s planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej  w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

 

Zarządzenie Nr 197/2020 r z dnia 22.09.2020 r , w sprawie : powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 194/2020 r z dnia 13.07.2020 r, w sprawie : wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 195/2020 r z dnia 13.07.2020 r , w sprawie : wprowadzenia Instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 192/2020 r z dnia 30.06.2020r, w sprawie: inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków

Zarządzenie Nr 193/2020r z dnia  01.07.2020r, w sprawie: wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek: w Opolu

Zarządzenie Nr 157/2016r z dnia 16.12.2016r,w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

Zarządzenie Nr 158/2016r z dnia 14.12.2016r ,w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

Zarządzenie  Nr 159/2016r z dnia 30.12.2016r, w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

Zarządzenie Nr  159A/2017r z dnia 01.01.2017r,w sprawie: wprowadzenia procedury działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce

Zarządzenie  Nr 160/2017r z dnia 02.01.2017r, w sprawie: ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r oraz ustalenie dni wolnych od pracy  pracowników niepedagogicznych

Zarządzenie  Nr 161/2017r z dnia 25.01.2017r ,w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zarządzenie  Nr 162/2017r z dnia 25.01.2017r ,w sprawie zatwierdzenia planu urlopów wypoczynkowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 37 w Opolu

Zarządzenie  Nr 163/2017r z dnia 31.01.2017r ,w sprawie: wprowadzenia aneksu do harmonogramu czasu pracy dla pracowników nowo zatrudnionych

Zarządzenie Nr  164/2017r z dnia 14.02.2017r ,w sprawie: wprowadzenia aneksu do harmonogramu czasu pracy dla pracownika nowo zatrudnionego

Zarządzenie Nr  165/2017r  z dnia 01.03.2017r , w sprawie : zakresu  przedsięwzięć  wykonywanych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Zarządzenie  Nr 166/2017r z dnia 29.05.2017r ,w sprawie: Powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku 2017/2018

Zarządzenie Nr 167/2017r z dnia 29.05.2017r , w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Przedszkola Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie  Nr 168/2017r  z dnia 30.06.2017r ,w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

Zarządzenie Nr 169/2017r  z dnia  01.09.2017r , w sprawie: wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

Zarządzenie Nr 170/2017r z dnia 28.08.2017r , w sprawie: wprowadzenia harmonogramu czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi oraz pomocnicze na rok 2017/2018

Zarządzenie  Nr 171A/2017r z dnia 20.09.2017r , w sprawie: zwolnienia z opłat z przedszkola

Zarządzenie Nr  171/2017r z dnia  27.10.2017r , w sprawie : ustalenia czasu  pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r, oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r

Zarządzenie  Nr 172/2018r z dnia  02.01.2018r , w sprawie : ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r,oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r

**

Zarządzenie  Nr 173/2018r z dnia  01.02.23018r, w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r. oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r

Zarządzenie  Nr 174/2018r z dnia 20.02.2018r, w sprawie ustalenia regulaminu organizacji wycieczek.

Zarządzenie Nr  175/2018r z dnia 27.03.2018r, w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego Nr 37 „Elemelek” w Opolu na rok 2018/2019.

Zarządzenie Nr 176/2018r z dnia 30.03.2018r, w sprawie zwolnienia z opłaty za realizację świadczeń w zakresie ponad podstawę programową wychowania

przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 i ponad 5 godzin dziennie

Zarządzenie Nr 177/2018 r z dnia 25.05.2018 r, w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkola Publicznym nr 37”Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 179/2018 r z dnia 11.06.2018 r , w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 180/2018 r z dnia 11.06.2018 r ,w sprawie: instrukcji wydawania i przechowywania kluczy w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 181/2018 r z dnia 03.08.2018 r, w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 181A/2018 r z dnia 31.08.2018 r , w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie  Nr 182/2018 r z dnia 31.08.2018 r, w sprawie : utworzenia zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie  Nr 182A/2018 r z dnia 26.09.2018 r ,w sprawie: wnoszenia opłat i ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie  Nr 182B/2018 r z dnia 04.10.2018 r, w sprawie : przyznania nagród pieniężnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi

Zarządzenie Nr 183/2018 r z dnia 02.01.2019 r , w sprawie : ustalenia czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji

Zarządzenie  Nr 184/2019 r z dnia 18.03.2019 r , w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego nr 37”Elemelek” w Opolu na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr v185/2019 r z dnia 12.04.2019 r , w sprawie : zmiany zarządzenia nr 185 dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 186/2019 r z dnia 06.06.2019 r , w sprawie: przydziału nagród dla pracowników Przedszkola Publicznego nr 37”Elemelek” wOpolu

Zarządzenie Nr 187/2019 r z dnia 04.11.2019 r , w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie  Nr 188/2019 r z dnia 02.12.2019 r, w sprawie: inwentaryzacji sprzętu komputerowego

Zarządzenie  Nr 189/2020 r z dnia 02.01.2020 r , w sprawie : wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 tys. Euro w Przedszkolu Publicznym nr 37”Elemelek” wOpolu

Zarządzenie Nr 190/2020 r z dnia 03.03.2020 r , w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 191/2020 r z dnia 01.06.2020 r , w sprawie : powołania komisji likwidacyjnej stanu technicznego składników majątkowych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 157/2016r z dnia 16.12.2016r,w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

Zarządzenie Nr 158/2016r z dnia 14.12.2016r ,w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

Zarządzenie Nr 159/2016r z dnia 30.12.2016r, w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

Zarządzenie Nr 159A/2017r z dnia 01.01.2017r,w sprawie: wprowadzenia procedury działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce

Zarządzenie Nr 160/2017r z dnia 02.01.2017r, w sprawie: ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych

Zarządzenie Nr 161/2017r z dnia 25.01.2017r ,w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zarządzenie Nr 162/2017r z dnia 25.01.2017r ,w sprawie zatwierdzenia planu urlopów wypoczynkowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 37 w Opolu

Zarządzenie Nr 163/2017r z dnia 31.01.2017r ,w sprawie: wprowadzenia aneksu do harmonogramu czasu pracy dla pracowników nowo zatrudnionych

Zarządzenie Nr 164/2017r z dnia 14.02.2017r ,w sprawie: wprowadzenia aneksu do harmonogramu czasu pracy dla pracownika nowo zatrudnionego

Zarządzenie Nr 165/2017r z dnia 01.03.2017r , w sprawie : zakresu przedsięwzięć wykonywanych w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Zarządzenie Nr 166/2017r z dnia 29.05.2017r ,w sprawie: Powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku 2017/2018

Zarządzenie Nr 167/2017r z dnia 29.05.2017r , w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Przedszkola Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu

Zarządzenie Nr 168/2017r z dnia 30.06.2017r ,w sprawie : inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

Zarządzenie Nr 169/2017r z dnia 01.09.2017r , w sprawie: wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

Zarządzenie Nr 170/2017r z dnia 28.08.2017r , w sprawie: wprowadzenia harmonogramu czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi oraz pomocnicze na rok 2017/2018

Zarządzenie Nr 171A/2017r z dnia 20.09.2017r , w sprawie: zwolnienia z opłat z przedszkola

Zarządzenie Nr 171/2017r z dnia 27.10.2017r , w sprawie : ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r, oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2017r

Zarządzenie Nr 172/2017r z dnia 02.01.2018r , w sprawie : ustalenia czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r,oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2018r

- Zarządzenie Nr 148/2016 z dnia 21.03.2016r. – w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 149/2016 z dnia 10.05.2016r. – w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

- Zarządzenie Nr 150/2016 z dnia 30.06.2016r. , w sprawie: inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych

- Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 03.08.2016r. , w sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych PP-37

- Zarządzenie Nr 152/2016 z dnia 19.08.2016r. , w sprawie: wprowadzenia harmonogramu czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi oraz pomocnicze na rok 2016/17

- Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 12.10.2016r. , w sprawie: przyznania nagród pieniężnych dla nauczycieli

- Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 28.10.2016r. , w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

- Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 09.10.2016r. , w sprawie: zwolnienia z opłat za przedszkole

- Zarządzenie Nr 156/2016 z dnia 16.11.2016r. , w sprawie: inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaczków pocztowych i biletów autobusowych