Foto

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest program „Nasze Przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka . Autorzy programu M. Kwaśniewska , W. Żaba – Żabińska.

W założeniach programowych główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach : społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym, co skorelowane zostało z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej