Foto

W roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest program „Nasze Przedszkole” -  program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka. Autorzy programu – M . Kwaśniewska, W. Żaba –Żabińska.

W założeniach programowych główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą w różnych obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym, co skorelowane zostało z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej.