Foto

Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone w ustawie o systemie 
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Plan Finansowy  wydatków przedszkola na rok 2014/15,
kwota ta jest przeznaczona na: 


  - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
  - bieżące opłaty za media, 
  - bieżące remonty,
  - zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
  - dokształcanie nauczycieli,
  - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej

  

 

 Wykonanie ogółem - ..................................................1 307 547,23

 w tym:

wykonanie środków budżetowych z Urzędu Miasta - 1 188 020,19

wykonanie z dochodów własnych - ...............................119 527,04

  

Majątek

- środki trwałe - ..............................707 085,00
- wartości niematerialne i prawne - 560 044,00
- urządzenia techniczne - .................16 574,14

 

1.      Regulamin organizacyjny
2.      Regulamin pracy
3.      Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
4.      Regulamin przedszkola
5.      Regulamin kontroli wewnętrznej
6.      Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej
7.      Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS
8.      Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, byłych pracowników emerytów i rencistów
9.      Regulamin Rady Pedagogicznej
10.    Regulamin Rady Rodziców
11.    Regulamin określający sposób przeprowadzania służby przygotowawczej
12.    Regulamin kontroli zarządczej
13.    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
14.    Regulamin okresowych ocen kwalifikacji pracowników
15.    Instrukcja kancelaryjna
16.    Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych
17.    Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
18.    Instrukcja kasowa
19.    Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
20.    Instrukcje w sprawie ochrony danych osobowych
21.    Regulamin bezpieczeństwa
Regulaminy i instrukcje dostępne są w gabinecie dyrektora.
 
Zarządzenie Nr 121 i Nr 122/2014 z dnia 01.09.2014r. w sprawie zwolnienia z opłaty za świadczenie ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 i ponad 5 godzin dziennie.
 
Zarządzenie Nr 123/2014 z dnia 26.09.2014r. w sprawie: jw.

Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 24.10.2014r. w sprawie: jw.

Zarządzenie Nr 125/2014 z dnia 25.10.2014r. w sprawie: jw.

Zarządzenie Nr 126/2014 z dnia 25.11.2014r. w sprawie: jw.

Zarządzenie Nr 127/2014 z dnia 21.12.2014r. w sprawie: jw.

Zarządzenie Nr 128/2014 z dnia 31.12.2014r. w sprawie: jw.

Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 02.01.2015r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2015 roku oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: zatwierdzenia planów urlopów wypoczynkowych pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu,

Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 12.01.2015r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Opole na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na nowych zasadach, określonych w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.7), która weszła w życie 18 stycznia 2014 roku.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Druki należy pobrać i zapoznać się z regulaminem naboru na stronie systemu elektronicznego (Opolski Serwis Oświatowy) https://nabor.progman.pl/preinfoopole lub w formie papierowej w przedszkolu, w ściśle określonym terminie.

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 37 "Elemelek" w Opolu działa na podstawie art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Statutu Przedszkola z dnia 31.08.2011r.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola (Regulamnin Rady Rodziców).

W Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elemelek" w Opolu zatrudnienie na nowe stanowisko urzędnicze odbywa się na podstawie naboru. Celem procedury jest zatrudnienie pracowników w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy. Zatrudnienie pracowników obsługi odbywa się za pominięciem tego procesu.

W przedszkolu zatrudnionych jest dwóch pracowników na stanowiskach urzędniczych (księgowa, specjalista ds. kadr i płac). Na stanowiskach obsługi zatrudnionych jest 12 pracowników (intendent, pomoc nauczyciela, 5 woźnych, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator).

Liczba miejsc organizacyjnych - 125.

- Uchwała Nr 96/2014 z dnia 01.06.2014r., w sprawie: dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego na rok 2014/2015,

 

- Uchwała Nr 97/2014 z dnia 01.06.2014r., w sprawie: zatwierdzenia planu pracy przedszkola,

 

- Uchwała Nr 98/2014 z dnia 29.08.2014r., w sprawie: przydziału stałych prac i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

 

- Uchwała Nr 99/2014 z dnia 29.08.2014r., w sprawie: opinii dot. dodatków motywacyjnych nauczycieli,

 

- Uchwała Nr 100/2014 z dnia 01.09.2014r., w sprawie: zaopiniowania projektu finansowego przedszkola,

 

- Uchwała Nr 101/2014 z dnia 29.12.2014r., w sprawie: opinii dot. dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkola na okres od 01.01.2015r. do 31.08.2015r.

 

Opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole pobierane są na podstawie Uchwały Nr IX 117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Opole (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2011r.  Nr 57 poz. 749).

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. (Dz.U. poz.827) z dnia 1 września 2013r. w/w uchwała zachowuje moc z wyjątkiem par.3.

Opłata za świadczenia przedszkoli od 1 września 2013r. wynosi 1,00 zł za godzinę nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W roku szkolnym 2014/15 realizowany jest program "Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka. Autor programu: M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska.

 

Zajęcia edukacyjne - języki obce, rytmika, zajęcia sportowe, "Mały artysta", zajęcia taneczne, religia.

Dzieci 5-6 letnie realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie do szkoły biorą udział w zajęciach logopedycznych i gimnastyce korekcyjnej.

Wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są bezpłatne.

Plan Finansowy wydatków przedszkola na rok 2015,
kwota ta jest przeznaczona na:

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i nie pedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci.

Wykonanie ogółem - 1.277.593,97
w tym:
wykonanie środków budżetowych z Urzędu Miasta – 1.154.450,81
wykonanie z dochodów własnych – 123.143,16

Zajęcia edukacyjne (dodatkowo język niemiecki)
- Rytmika
- Zajęcia rekreacyjno-sportowe ( zumba, nauka gry w piłkę nożną, zajęcia szachowe)
- Religia
- Gimnastyka korekcyjna
Dzieci 5-6 letnie realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie do szkoły biorą udział w zajęciach logopedycznych.
Wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu są bezpłatne.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na nowych zasadach, określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942)

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Druki należy pobrać i zapoznać się z regulaminem naboru na stronie systemu elektronicznego (Opolski Serwis Oświatowy) https://nabor.pcss.pl lub w formie papierowej w przedszkolu, w ściśle określonym terminie.

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu działa na podstawie :

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U.z 2016r.poz.1943 ze zm.)-art.22a ust.6,art.22ab ust.4
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.poz.59)-art84 ust.1-2
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.poz.60)
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz.U. z 2015r.poz.594 ze zm.)- art.52c ust.3
 • Statutu Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu z dnia

1 września 2017r

Od 1 września 2017r nowe kompetencje Rady Rodziców określa Prawo oświatowe.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola . Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności (wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady)

W Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu zatrudnienie na nowe stanowisko urzędnicze odbywa się na podstawie naboru. Celem procedury jest zatrudnienie pracowników w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy. Zatrudnienie pracowników obsługi odbywa się za pominięciem tego procesu. W przedszkolu zatrudnionych jest jeden pracownik na stanowisku urzędniczym (intendent). Na stanowiska obsługi zatrudnionych jest 14 pracowników.

 • kucharz -1
 • pomoc kuchenna-2
 • pomoc nauczyciela-3
 • woźne -6
 • konserwator- 1
 • dozorca -1

Zajęcia edukacyjne organizowane w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu  poza podstawą programową:

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe ( nauka gry w piłkę nożną)
 • zajęcia taneczne ( zumba, elementy tańca towarzyskiego, dobre maniery)
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia muzyczne ( praca z dzieckiem zdolnym )
 • religia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne

Wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu są bezpłatne

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane  na podstawie art.154 ust.1 pkt 1 w związku z  art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.. Z 2019 r. poz.1148 z  póź. Zm. )

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego . Druki do naboru należy pobrać  oraz zapoznać się z regulaminem naboru na stronie systemu elektronicznego( Opolski Serwis Oświatowy ) http://nabor.pcss.pl/opole lub w formie papierowej w przedszkolu w ściśle określonym terminie.

BUDŻET

Ogółem budżet na rok 2020 r wynosi – 1 926 900

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 102 700

Pochodne do płac – 206 300

Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 60 100

Pomoc zdrowotna – 1 700

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 500

 

 

 Przedszkole Publiczne Nr 37 "Elemelek" w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta
Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Działa na podstawie:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 i z 2010r. nr 28 poz. 146)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001r. z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z 2004r.)
 • Uchwała Nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 1996r. w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r.

 

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 • Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 37 „ELEMELEK” W OPOLU

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZADANIE:

Wychowanie przez sztukę oraz edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci w szkole – rozwijanie wiary we własne siły. Stwarzanie warunków osiągania sukcesu, samodzielnego działania, rozwijanie aktywnych postaw twórczych przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości dzieci.

 

PRACA Z DZIEĆMI

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

I OSOBY ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

Nauczyciel obserwuje, rozpoznaje i dokumentuje indywidualne potrzeby dziecka.

„Dzieci są aktywne”

 • Obserwacja organizowanych przez nauczycieli sytuacji edukacyjnych pod kątem wykorzystania aktywizujących metod pracy, sprzyjających rozwijaniu samodzielności u dzieci oraz wyzwalaniu inicjatyw dzieci na rzecz własnego rozwoju

Cały rok

Odpowiedzialne nauczycielki

w grupach Dyrektor

*Arkusze obserwacji,

arkusze diagnozy wstępnej,  po pierwszym semestrze

i diagnozy końcowej.  *Plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, korekcyjno-kompensacyjnej

Nauczyciele diagnozują uzdolnienia dzieci. Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, po pierwszym semestrze.
 • Zorganizowanie warsztatów dla dzieci z pedagogiki zabawy (lub innych metod aktywizujących)

Cały rok

Odpowiedzialne nauczycielki

w grupach Dyrektor

*Arkusze diagnostyczne, karty obserwacji.

*Badanie dokumentów, wywiady z nauczycielkami, rodzicami, ankiety i inne dostępne źródła

Nauczyciele wdrażają dzieci do samodzielności, w tym w szczególności wyzwalanie inicjatywy do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju
 • Szkolenie zorganizowane dla nauczycieli, specjalistów, personelu pomocniczego i rodziców na temat wdrażania dzieci do samodzielności i samoobsługi
 • Obserwacja pracy nauczycieli i personelu pomocniczego pod kątem wdrażania dzieci do samodzielności i samoobsługi
 • Wyniki realizacji działań i kierunki dalszej pracy po pierwszym półroczu
 • Przed końcem roku szkolnego wyniki końcowe i ocena efektów realizacji podjętych działań

Cały rok

Odpowiedzialni nauczyciele, personel pomocniczy

Dyrektor

Ewaluacja:

*wzrost świadomości i umiejętności samoobsługowych dzieci

*wzrost świadomości  i umiejętności nauczycieli, personelu pomocniczego i rodziców

Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość osiągania sukcesu oraz doskonali umiejętność radzenia sobie z porażką
 • Stosowanie aktywizujących metod pracy
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej i wdrażanie  do spokojnego przyjmowania porażek poprzez rozgrywanie gier i zabaw z elementami współzawodnictwa „Gra ściganka”
 • Nabywanie umiejętności oraz doskonalenie zdobytych umiejętności poprzez zabawy, zajęcia dydaktyczne

Cały rok

Odpowiedzialne nauczycielki

w grupach,

*Dzienniki zajęć

*Karty obserwacji *Nagrody i dyplomy zdobyte przez wychowanków

*Ankiety dla rodziców

Nauczyciele wspierają dzieci w wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspomagają dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych (jeśli takie znajdują się w przedszkolu)

 • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych  i potrzeb rozwojowych każdego dziecka w przedszkolu
 • Zaplanowane obserwacje pedagogiczne, opracowanie programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci
 • Współpraca ze specjalistami- psychologiem, logopedą
 • Współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do współpracy ze specjalistami
 • Analiza wskazań zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Wywiad z rodzicami
 • Obserwacja pedagogiczna nauczyciela pracującego z dziećmi w grupie
 • Obserwacja nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia indywidualne lub grupowe

Cały rok

Odpowiedzialne nauczycielki w grupach, specjaliści z poradni, rodzice

*Arkusze obserwacji

*Plany pracy korekcyjno- kompensacyjnej *Zeszyty współpracy ze specjalistami

i z rodzicami

Nauczyciele badają gotowość szkolną dzieci realizujących obowiązek przedszkolny
 • Powołanie zespołu ds. ewaluacji, ds. diagnozy, nauczyciele z danych grup wiekowych

Nauczyciele z gr. 5, i 5-6-latków

Dyrektor

*Wg procedury badania gotowości szkolnej dzieci  i obserwacji pracy nauczycieli

Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci twórczych

i kreatywnych działań

 • Stosowanie różnorodnych i aktywizujących metod pracy z dziećmi
 • Zachęcanie i przygotowanie ciekawych zajęć dydaktycznych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci (praca z dzieckiem zdolnym)
 • Zachęcanie i przygotowywanie dzieci do udziału w inscenizacjach, konkursach.

Cały rok Odpowiedzialne nauczycielki

w grupach

Zapisy w dzienniku zajęć, pomoce dydaktyczne, dyplomy, wyróżnienia

 

PRACA Z RODZICAMI

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN I OSOBY ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

Zapoznanie rodziców                       z koncepcją pracy przedszkola
 • Nauczyciele na zebraniach grupowych

Do połowy września

Nauczycielki wszystkich grup

*Listy obecności, *Ankieta skierowana do rodziców dzieci 3-letnich,

*Ankieta ewaluacji spotkania

Zbadanie stopnia akceptacji przez rodziców koncepcji pracy przedszkola i angażowanie ich do udziału w przygotowaniu bądź modyfikowaniu koncepcji
 • Zbieranie informacji o realizacji koncepcji pracy przedszkola (ankietowanie, wywiady, rozmowy, zbieranie opinii)

Wg planów pracy miesięcznych lub harmonogramu uroczystości                 i przedsięwzięć grupowych i ogólnoprzedszkolnych

Nauczyciele i specjaliści oraz osoby odpowiedzialne za konkretne przedsięwzięcia

*Podziękowania             z instytucji współpracujących           z przedszkolem

*Dyplomy, podziękowania

 • Organizowanie różnych przedsięwzięć z udziałem rodziców (akcje happeningowe, konkursy, warsztaty, uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, itp.)
j.w j.w
Systematyczne informowanie rodziców                         o zadaniach wychowawczych             i kształcących realizowanych             w przedszkolu
 • Przygotowywanie                             i aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców

Aktualizowanie w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż co dwa tygodnie

Wychowawcy grup, nauczyciele, specjaliści

 
 • Konsultacje, porady

W miarę potrzeb lub jeden dzień w miesiącu (terminy konsultacji na tablicy ogłoszeń)

Nauczyciele, specjaliści

 
 • Zebrania grupowe

Listopad, styczeń, kwiecień, czerwiec

Wychowawcy grup

*Protokoły z zebrań z rodzicami
 • Aktualizowanie strony internetowej

Aktualizowanie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż co dwa tygodnie

(Osoba odpowiedzialna za administrowanie stroną internetową)

Na koniec roku
Włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności
 • Przygotowanie zadań dla rodziców doskonalących konkretne umiejętności dzieci w celu wspomagania ich rozwoju

W miarę potrzeb

Nauczyciele i specjaliści

 
 • Rozmowy podsumowujące pracę z dzieckiem w domu oraz planowanie działań wspomagających

W miarę potrzeb

lub jeden dzień w miesiącu

Nauczyciele, specjaliści

*Zeszyt współpracy

z rodzicami

*Ankiety ewaluacyjne spotkania

Informowanie rodziców                         o sukcesach i kłopotach dzieci.

Włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają

 • Kontakty indywidualne
   
 • Zebrania grupowe podsumowujące diagnozę rozwoju dziecka

Listopad, styczeń, kwiecień, czerwiec

Nauczyciele grup

 

Włączanie rodziców do organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

Nauczyciele wykorzystują pomysły i pomoc rodziców                         w organizacji pracy z dziećmi

 • Uroczystości i wydarzenia grupowe oraz ogólnoprzedszkolne
 • Wykonywanie pomocy i dostarczanie ich nauczycielom
 • Dni otwarte i konsultacje indywidualne
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zebrania z rodzicami
 • Udział rodziców i dzieci w programach, konkursach i uroczystościach
 • Opracowanie harmonogramu spacerów i wycieczek (z udziałem rodziców – uwzględniając ciekawe zawody rodziców)

Wrzesień

Współpraca cały rok

Wszystkie nauczycielki, personel niepedagogiczny dyrektor, rodzice

*Ankiety ewaluacyjne

*Harmonogram spacerów                           i wycieczek

*Tablice podziękowań danej grupy

Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do prezentacji swoich umiejętności
 • Tworzenie wystawek prac plastycznych
 • Stwarzanie sytuacji do prezentowania swoich umiejętności wokalnych, aktorskich itp. podczas organizowanych na terenie przedszkola uroczystości rodzinnych
 • Stwarzanie sytuacji do prezentacji swoich umiejętności podczas zajęć otwartych dla rodziców
 • Zachęcanie i przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach

Cały rok

Odpowiedzialne nauczycielki w grupach

Zajęcia edukacyjne  z udziałem wolontariuszy

*Galeria prac plastycznych dzieci

*Dyplomy                         i zaświadczenia dotyczące udziału dzieci w danych konkursach, itp.

*Zapisy w dzienniku zajęć

Nauczyciele                   z rodzicami                     i z dziećmi dopracowują Kodeks Zachowań
 • Wspólnie z dziećmi i rodzicami dopracowanie kodeksu zachowań i umieszczenie go w sali grupy w widocznym miejscu
 • Rozmowy z dziećmi i z rodzicami przy okazji spotkań na temat zasad panujących  w przedszkolu
 • Kontynuacja programu „Bezpieczne przedszkole” – rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.

Dopracowanie kodeksu w nowe treści – charakter ciągły, kształtowanie               i utrwalanie odpowiednich wzorców zachowań

Odpowiedzialne nauczycielki                 w grupach

*Tablica – Kodeks Grupy

*Zapisy w dzienniku zajęć

*Zapisy w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej

 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI                                   Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

Lp.

ZADANIE

FORMA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Informowanie rodziców  o możliwościach lub potrzebach dziecka

Zgodnie z formami przyjętymi we współpracy z rodzicami w zakresie realizacji podstawy programowej

W terminach określonych  we współpracy  w realizacji podstawy programowej

Nauczyciele, specjaliści

2.

Badanie opinii rodziców w zakresie

*uwzględnienia przez nauczycieli indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka

Zgodnie z formami przyjętymi we współpracy z rodzicami w zakresie realizacji podstawy programowej

W terminach określonych we współpracy w realizacji podstawy programowej

Nauczyciele, specjaliści

3.

*Wspieranie dziecka w rozwoju jego uzdolnień  i zainteresowań

*Wspieranie dziecka w pokonywaniu trudności związanych z jego funkcjonowaniem w przedszkolu  i w domu

*Motywowanie dziecka do wiary we własne możliwości

Zbieranie informacji poprzez ankietowanie, wywiady, rozmowy, zbieranie opinii

Zgodnie                   z planem ewaluacji

Nauczyciele, specjaliści, zespół ds. ewaluacji

Regulamin organizacyjny
2. Regulamin pracy
3. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
4. Regulamin przedszkola
5. Regulamin kontroli wewnętrznej
6. Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej
7. Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS
8. Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, byłych pracowników emerytów i rencistów
9. Regulamin Rady Pedagogicznej
10. Regulamin Rady Rodziców
11. Regulamin określający sposób przeprowadzania służby przygotowawczej
12. Regulamin kontroli zarządczej
13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędowe
14. Regulamin okresowych ocen kwalifikacji pracowników
15. Instrukcja kancelaryjna
16. Instrukcja Sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych
17. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
18. Instrukcja kasowa
19. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
20. Instrukcje w sprawie ochrony danych osobowych
21. Regulamin bezpieczeństwa
Regulaminy i instrukcje dostępne są w gabinecie dyrektora.
- Zarządzenie Nr 121 i Nr 122/2014 z dnia 01.09.2014r. w sprawie zwolnienia z opłaty za świadczenie ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 i ponad 5 godzin dziennie.
- Zarządzenie Nr 123/2014 z dnia 26.09.2014r. w sprawie: jw.
- Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 24.10.2014r. w sprawie: jw.
- Zarządzenie Nr 125/2014 z dnia 25.10.2014r. w sprawie: jw.
- Zarządzenie Nr 126/2014 z dnia 25.11.2014r. w sprawie: jw.
- Zarządzenie Nr 127/2014 z dnia 21.12.2014r. w sprawie: jw.
- Zarządzenie Nr 128/2014 z dnia 31.12.2014r. w sprawie: jw.
- Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 02.01.2015r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czasu i pracy pracowników niepedagogicznych w 2015 roku oraz ustalenie dni wolnych od pracy pracowników niepedagogicznych w 2015 roku.
- Zarządzenie 130/2015 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: zatwierdzenia planów urlopów wypoczynkowych pracowników nie pedagogicznych i pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu.
- Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 12.01.2015r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 28.02.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 24.04.2015r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.
- Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 11.06.2015r. w sprawie: opinii o stosowaniu podstawy. programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
- Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 04.05.2015r. w sprawie: wprowadzenia aneksu do regulaminu pracy w PP-37.
- Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 26.06.2015r. w sprawie: inwentaryzacji magazynu żywnościowego, rozliczenia ewidencji znaków pocztowych i biletów autobusowych.
- Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 15.09.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 21.09.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 21.10.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 140/2015 z dnia 07.10.2015r. w sprawie: przyznania nagród jubileuszowych.
- Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 10.11.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 30.11.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 17.12.2015r. w sprawie: zwolnienia z opłat.
- Zarządzenie Nr 144/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie: inwentaryzacji.
- Zarządzenie Nr 145/2016 z dnia 04.01.2016r. w sprawie: utworzenia zespołu do spraw pomocy przych-pedagogicznej .
- Zarządzenie Nr 146/2016 z dnia 04.01.2016r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników niepedagogicznych w 2016r.
- Zarządzenie Nr 147/2016 z dnia 11.01.2016r. w sprawie: zatwierdzenia planu urlopów prac pedagogicznych i nie pedagogicznych.

Zajęcia edukacyjne organizowane w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu poza podstawą programową:

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe ( nauka grt w piłkę nożną)
 • zajęcia taneczne ( zumba, elementy tańca towarzyskiego, dobre maniery)
 • zajęcia szachowe
 • nauka języka niemieckiego
 • zajęcia muzyczne ( praca z dzieckiem zdolnym )
 • religia
 • gimnastyka korekcyjna    

Wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu są bezpłatne

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

*ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r. poz.59 )

* ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r.poz.60 )

* ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016t. poz.1943 z późn. zm. )

* uchwały nr XXXIX/775/2017r Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego . Druki do naboru należy pobrać oraz zapoznać się z regulaminem naboru na stronie systemu elektronicznego( Opolski Serwis Oświatowy ) http://nabor.pcss.pl/opole lub w formie papierowej w przedszkolu w ściśle określonym terminie.

Ogółem budżet na 2019 r. wynosi-  1 361 085,52

Wynagrodzenie osobowe pracowników-  1 037 113,86

Pochodne do płac-  195 026,26

Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- 61 400,37

Pomoc zdrowotna- 1 550,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne- 65 994,76

Ogółem budżet na 2018r. wynosi- 1 457 700

Wynagrodzenie osobowe pracowników- 903 600

Pochodne do płac- 211 600

Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- 57 000

Pomoc zdrowotna- 1 380

Dodatkowe wynagrodzenia roczne- 80 300